Privacybeleid

Duracell Energy (“DE”, “wij”, “ons”, of
onze) hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacy
verklaring beschrijft waarom en hoe we persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken en geeft
informatie over de rechten van personen. De verklaring is van toepassing op persoonlijke gegevens die aan
ons zijn verstrekt, zowel door personen zelf als door anderen. We kunnen persoonlijke gegevens
die aan ons zijn verstrekt gebruiken voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven of
zoals anders vermeld op het moment van verzamelen.

Persoonlijke gegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare
levende persoon. DE verwerkt persoonlijke gegevens voor tal van doeleinden, en de middelen
manier van verzamelen, de wettelijke basis voor verwerking, het gebruik, de openbaarmaking en de bewaartermijnen voor elk doel kunnen verschillen.
per doel kunnen verschillen.

Bij het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens is het ons beleid om transparant te zijn over
waarom en hoe we persoonlijke gegevens verwerken. Voor meer informatie over onze specifieke
verwerkingsactiviteiten, ga dan naar de relevante secties van deze verklaring.

Onze
verwerkingsactiviteiten
Ga voor meer informatie naar de gedeelten van deze verklaring die voor u relevant zijn.
voor u relevant zijn.

Beveiliging
DE neemt de beveiliging van al haar gegevens zeer serieus. Wij hebben
beleid, procedures en training met betrekking tot gegevensbescherming,
vertrouwelijkheid en beveiliging en evalueren regelmatig de geschiktheid van de
van de maatregelen die we hebben genomen om de gegevens die we bewaren veilig te houden.

Wanneer
en hoe we persoonlijke gegevens en locaties van verwerking delen
We delen alleen persoonlijke gegevens met anderen als we wettelijk zijn toegestaan om
dit te doen. Wanneer we gegevens met anderen delen, treffen we contractuele regelingen om
om de gegevens te beschermen en te voldoen aan onze normen voor gegevensbescherming, vertrouwelijkheid en
veiligheidsnormen.

DE werkt samen met een aantal bedrijven die wereldwijde netwerken hebben. Als gevolg daarvan
kunnen persoonlijke gegevens worden doorgegeven buiten de landen waar wij en onze klanten
gevestigd zijn. Dit geldt ook voor landen buiten de Europese Unie
(“EU”) en naar landen die geen wetten hebben die specifieke
bescherming voor persoonlijke gegevens. We hebben stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat alle persoonlijke gegevens
adequaat worden beschermd en dat alle overdrachten van persoonlijke gegevens
buiten de EU rechtmatig gebeurt. Wanneer we persoonlijke gegevens buiten de
de EU naar een land waarvan de Europese Commissie niet heeft vastgesteld dat het een
adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens biedt, zullen de overdrachten plaatsvinden onder een overeenkomst die de EU-vereisten voor de overdracht van persoonsgegevens
buiten de EU, zoals de door de Europese Commissie goedgekeurde standaard contractuele
clausules.

Persoonsgegevens in ons bezit kunnen worden doorgegeven aan:
• Andere firma`s
We kunnen persoonlijke gegevens delen met andere bedrijven waar nodig voor
administratieve doeleinden en om professionele diensten te leveren aan onze klanten

• Externe organisaties die applicaties/functionaliteit, gegevens
verwerking of IT-diensten aan ons leveren
We gebruiken derden om ons te ondersteunen bij het leveren van onze diensten en om
onze interne IT-systemen te helpen leveren, uitvoeren en beheren. Bijvoorbeeld leveranciers van
informatietechnologie, cloud-gebaseerde software-as-a-service-providers, identiteit
identiteitsbeheer, websitehosting en -beheer, gegevensanalyse, gegevensback-up
beveiligings- en opslagdiensten. De servers die deze cloud
infrastructuur bevinden zich in beveiligde datacenters over de hele wereld, en
persoonlijke gegevens kunnen in één van deze centra worden opgeslagen.

• Externe organisaties die ons anderszins helpen bij het leveren van goederen,
diensten of informatie

• Accountants en andere professionele adviseurs

• Wetshandhaving of andere overheids- en regelgevende instanties of aan andere derde
partijen zoals vereist door en in overeenstemming met de toepasselijke wet- of regelgeving.
Af en toe kunnen we verzoeken ontvangen van derden die bevoegd zijn om
persoonlijke gegevens te verkrijgen, bijvoorbeeld om te controleren of we voldoen aan de
toepasselijke wet- en regelgeving, om een vermeend misdrijf te onderzoeken, om wettelijke rechten vast te stellen,
uit te oefenen of te verdedigen. We zullen alleen voldoen aan verzoeken om persoonlijke gegevens
waar we toestemming hebben om dit te doen in overeenstemming met de toepasselijke wet- of
regelgeving.

Wijzigingen
aan deze privacyverklaring
We erkennen dat transparantie een voortdurende verantwoordelijkheid is.
deze privacyverklaring regelmatig herzien.
Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 16 augustus 2023.

Gegevens
verantwoordelijke en contactgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens is Duracell Energy.
Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of over hoe en waarom wij
persoonlijke gegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen via
Duracell Energy Ltd
Tel: +32 33033761 | Website: https://www.duracellenergy.com/
Adres: Benelux Middelmolenlaan 168, 2100 Deurne, België

Individuele
rechten en hoe deze uit te oefenen
Personen hebben bepaalde rechten op hun persoonsgegevens en de voor de verwerking verantwoordelijken
zijn verantwoordelijk voor het naleven van deze rechten. Wanneer wij beslissen hoe en waarom
persoonsgegevens worden verwerkt, zijn wij een voor de verwerking verantwoordelijke.
informatie over de rechten die personen hebben en hoe deze uit te oefenen
hieronder.

Toegang
tot persoonlijke gegevens
U hebt recht op toegang tot persoonlijke gegevens die door ons als verwerkingsverantwoordelijke worden bewaard.
Dit recht kan worden uitgeoefend door ons een e-mail te sturen op customerservices.bnl@duracell-energy.co.uk. Wij kunnen kosten in rekening brengen voor een verzoek om toegang in overeenstemming
in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. We streven ernaar te reageren op alle verzoeken om informatie
onmiddellijk te beantwoorden, en in ieder geval binnen de wettelijk vereiste termijnen (momenteel
40 dagen).

Wijziging
van persoonlijke gegevens
Als u uw persoonlijke gegevens wilt bijwerken, kunt u een e-mail sturen naar customerservices.bnl@duracell-energy.co.uk of, indien van toepassing, contact met ons opnemen via de relevante
registratiepagina van de website of door de persoonlijke gegevens te wijzigen die zijn opgeslagen op relevante
toepassingen waarmee u zich hebt geregistreerd.

Wanneer dit praktisch mogelijk is, zullen wij, zodra wij ervan op de hoogte zijn gesteld dat persoonsgegevens
die door ons worden verwerkt niet langer accuraat zijn, zullen we correcties aanbrengen (waar
waar van toepassing) op basis van uw bijgewerkte informatie

Intrekking
van toestemming
Wanneer we persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming, hebben personen het recht om
toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Over het algemeen verwerken we geen persoonsgegevens
op basis van toestemming (omdat we ons meestal kunnen beroepen op een andere rechtsgrondslag). Als u uw toestemming
voor onze verwerking van uw persoonlijke gegevens kunt u een e-mail sturen naar customerservices.bnl@duracell-energy.co.uk of, om geen e-mails meer te ontvangen van een DE marketing
lijst, stuurt u een e-mail naar customerservices.bnl@duracell-energy.co.uk.

Bewaren/verwijderen van gegevens

Garantiegegevens die door klanten
en/of installateurs worden bewaard voor een periode van 13 jaar vanaf ontvangst van de gegevens.
Daarna worden de gegevens gewist en permanent uit ons systeem verwijderd.

Overige
rechten van de betrokkene
Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te verstrekken over welke persoonlijke
gegevens we over u verzamelen en hoe deze worden gebruikt. Naast de rechten op toegang en
wijziging zoals hierboven vermeld, kunnen personen andere rechten hebben met betrekking tot
de persoonsgegevens die we bewaren, zoals het recht op wissen/verwijdering, op beperking van of
bezwaar te maken tegen onze verwerking van persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Sommige van deze rechten zijn pas beschikbaar vanaf 25 mei 2018.
Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, stuur dan een e-mail naar customerservices.bnl@duracell-energy.co.uk

Klachten
We hopen dat dit nooit nodig zal zijn, maar als u toch een klacht wilt indienen over ons
gebruik van persoonlijke gegevens, stuur dan een e-mail met de details van uw klacht naar
naar customerservices.bnl@duracell-energy.co.uk We zullen alle klachten die we ontvangen onderzoeken en beantwoorden.
klachten die we ontvangen.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Information
Commissioner’s Office (“ICO”) (de Britse toezichthouder voor gegevensbescherming). Voor meer
informatie over uw rechten en hoe u een klacht indient bij de ICO, kunt u terecht op de website van de ICO.